برنامه پنج ساله ششم ارتقاء کمی و کیفی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی

folder_openگزارش‌ها
نوشتهٔ پیشین
مکانیزاسیون کشاورزی
نوشتهٔ بعدی
کمباین فوق سنگین نیوهلند

برنامه پنج ساله ششم ارتقاء کمی و کیفی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی محصولات زراعی، باغبانی و گیاهان دارویی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، جنگل، مرتع و منابع طبیعی

درحال حاضر حرکت کلي کشورها به سمت توسعه و پيشرفت و نيل به استقلال ، رابطه مستقيمي با توليدات کشاورزي دارد و از طرفي بالا بردن سطح کمي و کيفي توليدات بدون مکانيزه کردن کشاورزي امکان ندارد . بخش کشاورزي با توجه به سهم قابل ملاحظه اش در توليد ناخالص ملي و درآمدهاي صادراتي، داراي نقش اساسي در تعيين جهت و موقعيت کلي فرایند توسعه اقتصادي بخصوص در کشورهاي جهان سوم مي باشد. بدین ترتيب تداوم و رونق اقتصادي بخش کشاورزي نيز با عنایت به کارآفریني مستقيم براي 32 درصد شاغلين کشور، تأمين حدود 80 درصد مواد غذایي و مواد خام مورد نياز صنایع کشور، ارز بري کم و ارز آوري چشمگير ، دارا بودن پتانسيلهاي توسعه قابل توجه ؛ از اهميت و اولویت بالایي در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار خواهد گردید. در دیدگاه دیگر توليد محصولات کشاورزي را حاصل تعامل سه عامل مهم آب، خاک و ماشين برشمرده اند و نقش عامل انساني را در حيطه تفکر، برنامه ریزي و مدیریت توليد قرار داده اند و مکانيزاسيون کشاورزي را مي توان نظامي بحساب آورد که با مدیریت صحيح مي تواند تحولاتي بنيادي در کشاورزي یک جامعه ایجاد نماید ، چرا که در کشاورزي امروز بيش از کشاورزي سنتي لازم است که روابط بين طبيعت ، انسان و ماشين براي ایجاد یک نظام بهره بهرداري موثر و دقيق مورد توجه قرار گيرد. اصولاً مکانيزاسيون دنبال آن است که با افزایش اندکی در هزینه ها باعث افزایش بيشتري در درآمد شود و باید به خاطر سپرد که بزرگترین عامل پذیرش اجتماعي یک ایده جدید و یا ماشين جدید مقدار هزینه آن و اثر آن بر درآمد و رفاه بهره برداران است . بدون تردید افزایش توليدات و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزي با بهره مندي از روشهاي سنتي در زمان کاشت و به خصوص برداشت محصول امکان پذیر نخواهد بود چرا که ضایعات ریزش در زمان برداشت همه ساله موجب هدررفت بسياري از توليدات کشاورزي مي شود و با به کارگيري مکانيزاسيون و تکنولوژي روز مي توان عمليات کشاورزي را در زمان مقرر انجام داد. امروزه این موضوع در کشورهاي پيشرفته به صورت جدي دنبال مي شود و تحقيقات زیادي براي تعيين بهترین زمان انجام عمليات مختلف صورت مي گيرد که بعد از تعيين این مورد با به کارگيري تکنولوژي هاي مختلف ماشيني درصدد انجام به موقع عمليات براي کسب بهترین عملکرد هستند.یکي دیگر از مزایاي مکانيزاسيون، ایجاد رقابت و جذابيت براي انجام کار کشاورزي است که این کار با استفاده از کاهش سختي کار صورت گرفته است. در واقع کاهش سختي کار نه تنها در جذابيت کار کشاورزي و افزایش سرمایه گذاري در این بخش موثر است بلکه حتي در کيفيت و دقت عمليات و نيز بازده کار تأثير به سزایي دارد. گستره وسيع حضور مکانيزاسيون کشاورزي در چرخه توليد محصولات زراعي، باغي، دام، طيور و آبزي پروري و همين حضور در عرصه هاي جنگل و مرتع به منظور حفاظت، احياء، توسعه و بهره برداري مناسب و نيز وظایفي که در عرصه بيابانها و در راستاي بيابان زدایي به عهده دارد، همه و همه بيانگر وسعت و گستردگي فعاليتهاي تاثيرگذار مکانيزاسيون کشاورزي است که عملاً بدون حضور آن دستيابي به اهداف هر یک از بخشهاي فوق ناممکن است، لذا با دیدي وسيع و فراتر و بالاتر از یک نهاد باید به مکانيزاسيون نگریست و به واقع باید بدانيم، مکانيزاسيون پدیده اي است که سایر نهادها را در اختيار مي گيرد و موجبات پایداري توليد در بخش کشاورزي را فراهم مي نماید. این برنامه با هدف ارتقاء کمي و کيفي وضعيت مکانيزاسيون فرآیند توليد محصولات زراعي، باغباني و گياهان دارویي، دام و طيور، شيلات و آبزیان، جنگل، مرتع و منابع طبيعي ، مبتني بر کشاورزي دانش بنيان و در چارچوب اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي، بر مبناي وضعيت موجود و نگرش به آینده قابل دسترس و مطلوب، با تکيه بر حوزه فناوری هاي نوین و مبتني بر شرایط اقليمي کشور تدوین گردیده است. شایان ذکر است این برنامه با تکيه بر سياستهاي بخش کشاورزي و اولویتهاي دفاتر تخصصي حوزه هاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع و باتوجه به نقطه نظرات همکاران ادارات فناوري مکانيزه استانها تهيه شده و شامل تشریح ميزان پيش بيني شده تحقق اهداف دولت ها مي باشد. از آنجا که یکي از الزامات اجراي هر برنامه اي تامين منابع و اعتبارات مورد نياز آن مي باشد،لذا با عنایت به سرمایه گذاري بي سابقه ،طي سالهاي اخير و تاکيدات وزیر محترم کشاورزي مبني بر استمرار و تداوم خط اعتباري و اهميت سرمایه گذاري هدفمند در زمينه توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در سال جاري نيز بمنظور ارتقاء وضعيت مکانيزاسيون در کليه زیر بخش هاي مذکور با تکيه بر اهداف کمي و کيفي پروژه تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش کشاورزي و در چارچوب برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، خط اعتباري شماره 9 مکانيزاسيون کشاورزي ، از محل پروژه مدرن سازي مکانيزه کشاورزي طرح اشتغال مناطق روستایي و عشایري توزیع گردید که اميد است با تداوم این خطوط اعتباري تحقق اهداف مکانيزاسيون بخش کشاورزي همچنان تداوم یابد. در پایان ضمن تشکر از کليه دست اندرکاران تدوین برنامه، یادآوري مي نماید که هر نوشتار، طرح، برنامه اي خالي از نقصان نبوده و کماکان در طول اجراي طرح پذیراي نظرات اصلاحی و ارشادي صاحب نظران این حوزه خواهيم بود.

فهرست