ارسال شده توسط محمد رمضانی

اختراع کمباین

اختراع کمباین غذا، یکی از نیازهای اساسی و دغدغه‌های اصلی انسان است. تا قبل از مکانیزه شدن کشاورزی، بخش اعظمی از نیروی کار موجود، در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کرد و…

کارکنان

اسکندر حمزوی نژاد، مهرزاد افراسیابی، سجاد علی پور، نرجس شیروانی، قادر خشنود دشتکی، رضا جوکار، مجتبی فریدون نژاد، محمد جعفر فیروزی تادوانی، نادر شکری
فهرست