مقالات

اختراع کمباین

اختراع کمباین غذا، یکی از نیازهای اساسی و دغدغه‌های اصلی انسان است. تا قبل از مکانیزه شدن کشاورزی، بخش اعظمی از نیروی کار موجود، در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کرد و…

مکانیزاسیون کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی از سالیان بسیار دور، بشر همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذای خود و دا مهایش را داشته است و در طی اعصار گوناگون از شیوه های…
فهرست